Pèfòme nan pak la 2021

DAT LIMIT POU DEMANN YO SE 18 SEPTANM 2020.

Little Island resevwa atis ak animatè New York yo pou ede fòme premye sezon 2021 nou an nan pèfòme nan pak (Perform in the Park) la, apèl nou louvri pou atis yo. Nou ap chèche pèfòmè ki ka kanalize enèji espontane ki toupatou nan vil Nouyòk la epi pote lespri sa a sou sèn ak espas dinamik nan Little Island, ki antoure pa nati a, dlo, epi lavil la. Nou espere selebre epi prezante boza ki inik menm jan ak pak nou an ak vil nou an, pou tout kominote a kapab pwofite de sa!

Nou envite pèfòmè, atis, mizisyen ki pèfòme nan lari, animatè, twoup, gwoup mizik, ak jwè nan tout disiplin pou aplike ki:


- Gen laj (yo) 18+ (oswa yo legalman pèmèt yo anplwaye pèfòmè timoun)

- Ap viv oswa ap travay nan zòn vil Nouyòk la pandan ete 2021

- Travay nan yon domèn ki lye ak boza pèfòmans oubyen divètisman, ak yon anfaz sou prezantasyon ki sanflaman imajinasyon epi angaje odyans an plennè.


Tout atis ki gen kontra avèk Little Island yo pral ofri opòtinite ki renimere. Lòt benefis ki enkli tikè gratis yo pou kèk pwogram Little Island, osi byen ke opòtinite espesyal pou konekte ak rezo epi kominote atis Little Island nan.

APWOPO PÈFÒME NAN PAK (PERFORM IN THE PARK) LA

Little Island gen plizyè espas deyò ki inik pou rasanbleman ak pèfòmans. Atis ki aksepte nan pwogram Pèfòme nan pak (Perform in the Park) la pral rasanble yon melanj divès pwogram, seri, ak eksperyans nan tout pak la soti nan jen jiska mwa septanm nan 2021 ki vize pou amize, sipriz ak pran plezi, epi sisite imajinasyon vizitè nou yo.

Kòm yon pak piblik ouvè a tout moun, nou gen yon angajman solid pou bay eksperyans aksesib pou vizitè ki gen tout laj, kapasite, ak orijin. Pou kreye yon anviwònman ki enklisif epi akeyan, majorite nan evènman nan pak la pral prezante gratis oswa nan yon pri ki ba.

Tanpri li kesyon yo poze souvan anvan ou aplike.

POU APLIKE

Klike la pou aplike pou pèfòme nan pak (Perform in the Park) la!

Ou pral mande pou yo kreye yon kont gratis epi soumèt, platfòm aplikasyon nou an. Nou pral aksepte aplikasyon ant 6 dawout 2020 pou rive 18 septanm 2020 nan 11:59 pm lè ÈS.